KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Tuesday, 19 February 2013

PANDUAN FAIL MEJAFail Meja merupakan satu-satu rujukan untuk individu di peringkat jawatan. Ia dirangka berasaskan tugas dan tanggungjawab seseorang guru. Ia juga mengandungi maklumat atau panduan untuk menjalankan tugas bagi satu-satu jawatan. Kandungannya merangkumi 14 perkara utama, iaitu:

1) Objektif Jabatan atau Pejabat, sama seperti dengan Manual Prosedur Kerja(MPK).

2) Objektif Bahagian atau Unit dalam Jabatan/Pejabat.

3) Carta Organisasi Jabatan/Pejabat, sama seperti dengan MPK.

4) Carta Organisasi Bahagian/Unit: Menjelaskan kedudukan setiap anggota dan tugas masing-masing.

5) Senarai tugas/kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawai-pegawai yang lain.

6) Peraturan-peraturan pentadbiran untuk setiap aktiviti/tugas.

7) Proses kerja untuk aktiviti yang berkaitan dengan pegawai.

8.) Carta Aliran Kerja menjelaskan tindakan-tindakan secara sistematik.

9) Senarai semak berbentuk soalan, rangkai kata atau pernyataan peringatan untuk menyemak tindakan-tindakan yang diambil.

10) Borang yang berkaitan dengan tugas pegawai dan panduan menggunakannya.

11) Senarai undang-undang dan peraturan untuk dirujukan supaya tindakan yang diambil adalah betul dan tepat.

12) Senarai Jawatankuasa ang dianggotai oleh pegawai yang berkenaan.

13) Norma kerja yang menjelaskan tahap prestasi dengan harapan dicapai serta berfungsi sebagai asas menilai pencapaian produktiviti.

14) Senarai Tugas Harian dengan tujuan mengingat aktiviti-aktiviti yang perlu dirancang dan dilaksanakan mengikut jadual.


KANDUNGAN FM

> Objektif Jabatan / Pejabat
> Objektif Bahagian / Unit
> Carta Organisasi Jabatan / Pejabat
> Carta Organisasi Kedudukan Pegawai
> Senarai Tugas / Kuasa dan Hubungan
> Peraturan-peraturan Pentadbiran
> Proses Kerja
> Carta Aliran Kerja
> Senarai Semak / Checklist
> Senarai Undang-undang / Peraturan
> Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai
> Senarai Borang-borang Yang Digunakan
> Norma Kerja
> Senarai Tugas Harian


Description: Back to top

Wednesday, 13 February 2013

CONTOH KERTAS CADANGAN PERMOHONAN "READER"


KERTAS KERJA KEPERLUAN READER DALAM PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI/ DISLEKSIA. SK FAKEH ABD SAMAD, 25150 KUANTAN.
       

  1.0 TUJUAN :
Kertas cadangan ini bertujuan untuk mencadangkan perlaksanaan “Reader” bagi murid-murid yang telah disahkan oleh pengamal perubatan sebagai murid yang menghadapi masalah pembelajaran Spesifik Disleksia dalam peperiksaan awam.

2.0  LATAR BELAKANG PROGRAM KHAS SPESIFIK DISLEKSIA
 Program Rintis Bermasalah Pembelajaran Spesifik Disleksia di telah bermula pada 20 Julai 2004. Program rintis Kementerian Pelajaran ini telah dilaksanakan mengikut model inklusif. Murid-murid Disleksia adalah terdiri daripada murid-murid yang mempunyai kecerdasan yang tinggi tetapi pencapaian akademik setara dengan murid sebaya terutama dalam Bahasa Melayu. Ini adalah kerana mereka mempunyai masalah kesukaran  dalam menguasai kemahiran membaca, mengeja dan menulis.
 Kementerian Pendidikan Malaysia mendefinisikan murid disleksia sebagai, murid-murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi menghadapi kesukaran dalam menguasai kemahiran mengeja, membaca dan menulis. (JPK,2003). Perkataan dyslexia adalah gabungan dua perkataan Greek iaitu dys bermaksud kesukaran dan lexia membawa maksud perkataan. Dyslexia jika diterjemahkan secara terus bermaksud kesukaran dengan perkataan bertulis, dengan istilah lain yang pernah digunakan bagi kesukaran ini adalah ‘word blindeles’. Disleksia didefinisikan sebagai kesukaran atau ketidakbolehan individu menguasai kemahiran membaca walaupun telah menerima pendidikan yang mencukupi.( JPK, 2003). Terdapat tiga kategori murid Disleksia iaitu adalah Disleksia Visual, Disleksia Audio, dan Disleksia Audio Visual. Ketiga-tiga kategori ini mempunyai permasalahan yang berbeza.

Tempoh percubaan selama tiga bulan diberikan bagi murid-murid ini untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran sepenuhnya di kelas biasa. Guru khas PPKI Spesifik Disleksia sentiasa mendampingi dan berada bersama-sama pelajar semasa sesi pembelajaran. Beliau berperanan sebagai guru resos bagi memberikan bantuan, bimbingan, tunjuk ajar, bekerjasama bersama guru mata pelajaran dan memantau perkembangan pembelajaran dan kemajuan murid-murid tersebut sepanjang tempoh tersebut.
Mengikut unjuran calon UPSR bagi tahun 2008 hingga 2013, terdapat peningkatan calon Disleksia UPSR. Oleh yang demikian, keperluan “Reader” bagi murid Disleksia akan berterusan dan meningkat setiap tahun.  Jumlah ini tidak termasuk calon Disleksia yang tidak berada di dalam program Jabatan Pendidikan Khas.


2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tahun 6
53
98
69
64
48
60
Tahun 5
98
69
64
48
60
57
Tahun 4
69
64
48
60
57
55
Tahun 3
64
48
60
57
55
57
Tahun 2
48
60
57
55
57
56
Tahun 1
60
57
55
57
56
56
JADUAL 1: UNJURAN CALON DISLEKSIA 2008 – 2013

*Maklumat ini adalah jumlah calon daripada 27 buah program Disleksia di bawah kendalian Jabatan Pendidikan Khas, KPM.

 Tahap keupayaan penyesuaian diri yang tinggi amat perlu bagi seseorang pelajar untuk berjaya mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran bersama guru lain di kelas biasa.  Berdasarkan pemerhatian, maklumbalas guru kelas, keputusan ujian PKSR dan hasil kerja murid, akan menentukan tahap keupayaan murid-murid tersebut. Bagi murid yang berjaya melalui proses tersebut, mereka akan meneruskan pembelajaran di kelas biasa dan murid yang gagal menunjukkan potensi dan masih memerlukan perhatian khusus akan kembali belajar di kelas disleksia di bawah
 Kebanyakan murid-murid disleksia menghadapi kesukaran dalam penulisan semasa mereka berada di tahap 2. Keadaan ini berlaku kerana mereka menghadapi kesukaran memahami arahan yang panjang dan mengolah idea dalam bentuk penulisan yang panjang. Pembacaan secara melangkau baris, menambah,  menggugur dan meninggalkan perkataan serta mengubahan makna perkataan. Murid-murid disleksia juga  kerap menimbulkan masalah dan kekeliruan yang berlarutan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dan ketika menjawab soalan peperiksaan. Fenomena ini mencetuskan satu anjakan paradigma di kalangan guru-guru program PPKI disleksia untuk mencadangkan kepada pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi menyediakan keperluan  ‘Reader’ bagi murid-murid disleksia semasa menjawab soalan peperiksaan.
 Perlaksanaan di dalam kelas pengajaran dan  pembelajaran telah menunjukkan bahawa sebahagian daripada murid-murid disleksia memerlukan keperluan tersebut. Ini memandangkan tidak semua di kalangan mereka berupaya mengatasi kesukaran dalam literasi 3M. Berdasarkan pemerhatian dan peperiksaan peringkat sekolah, keputusan ujian telah mendapati pencapaian murid adalah lebih baik setelah dibacakan soalan berbanding murid menjawab tanpa bantuan “Reader”. Kebanyakan murid-murid ini berpotensi untuk berjaya dalam akademik, namun begitu, kesukaran  yang dialami membataskan keupayaan untuk menunjukkan potensi akademik mereka yang sebenar.

Justeru itu, adalah sangat wajar perlaksanaan “Reader” diberi pertimbangan untuk kebaikan murid-murid ini. Walaubagaimanapun keperluan ini perlu dirangka dengan teliti agar proses perlaksanaannya berlaku dengan efektif dan tiada unsur manipulasi oleh pihak-pihak tertentu.

3.0 RASIONAL
3.1  Lemah daya ingatan (Short Memory)
Penggunaan “Reader” di dalam peperiksaan diperlukan oleh murid-murid disleksia kerana murid dapat memahami arahan dan  kehendak soalan. Ulangan soalan dapat meneguhkan daya ingatan  murid terhadap kehendak soalan .

3.2  Murid disleksia tidak menguasai kemahiran membaca.
Terdapat segelintir murid disleksia yang masih belum menguasai kemahiran membaca dan mengambil masa yang lama untuk mengeja serta membaca ayat mahupun petikan kefahaman. Bagi menangani masalah ini, dicadangkan pelaksanaan “Reader” kepada mereka. Dengan adanya “Reader” diharapkan dapat menangani kesukaran dalam aspek membaca dan seterusnya meningkatkan keyakinan diri murid disleksia  semasa menduduki peperiksaan.

3.3  Masalah Disleksia Kekal
Sesetengah murid disleksia yang telah berjaya mengatasi masalah kecelaruan dan mempunyai kemampuan menjawab soalan peperiksaan setanding dengan murid yang sebaya dengannya. Namun, masih terdapat segelintir murid disleksia yang memerlukan masa yang lebih lama untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi. Ada juga murid disleksia yang mengalami permasalahan secara kekal sepanjang hayat.

3.4  Masalah Tumpuan
Murid Disleksia mempunyai pelbagai masalah tumpuan dari segi visual. Contohnya, “lazy eyes”. Murid tidak dapat memberikan fokus atau tumpuan yang lama. Kesannya, apabila murid membaca petikan, keadaan teks yang dilihat seakan bergerak-gerak ataupun berpusing-pusing dan mata murid ini akan sentiasa berair.  Justeru itu, dengan adanya “Reader”, masalah ini dapat diselesaikan

3.5  Kemampuan menjawab soalan adalah sama.
Kemampuan mental dan  menjawab soalan adalah sama tetapi jika dibiarkan calon membaca dengan sendiri tanpa adanya “Reader”, kebolehan menjawab murid menjadi berbeza .  Ini kerana calon mengalami gangguan seperti tidak cukup masa untuk menjawab kesemua soalan.

4.0- CADANGAN PELAKSANAAN
Kertas cadangan ini mensyorkankan beberapa cadangan pelaksanaan berdasarkan kriteria-kriteria yang terkandung di dalam kenyataan seperti berikut:

4.1.- Murid Disleksia
         4.1.1- Instrumen Senarai Semak Disleksia (ISD)
 Calon disleksia yang memerlukan “Reader” perlu mempunyai ISD dan laporan pengesahan pengamal perubatan kerajaan .

  4.1.2 Tempoh belajar
Murid Disleksia yang memerlukan “Reader” perlu mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran Program Khas Disleksia sekurang-kurangnya selama dua tahun. Murid tersebut layak menduduki peperiksaan awam di sekolah rendah selewat-lewatnya pada atau sebelum berumur 14 tahun.

4.2 “Reader”/ Pembaca soalan
 Pemilihan “Reader” adalah berdasarkan penetapan oleh Jabatan Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Negeri, dan Lembaga Peperiksaan Malaysia .

 4.2.1 “Reader” boleh dilantik dari kalangan guru-guru pendidikan  khas.
4.2.2 “Reader” bukanlah terdiri daripada pengawas peperiksaan.

4.3  Kaedah Pelaksanaan  “Reader”.

4.3.1-Seorang ”Reader”: 3 orang pelajar.( bergantung kepada tahap keupayaan dan kebolehan pelajar tersebut.)
   Semasa peperiksaan dijalankan, seorang “Reader” ditempatkan bersama tiga orang murid disleksia. Ini bertujuan untuk memberi keselesaan kepada calon disleksia. “Reader” juga dapat menyampaikan bacaan yang lebih berkesan dan jelas kepada murid-murid disamping mengelakkan gangguan kepada calon-calon lain.

4.3.2-  Membaca Soalan Dengan Sebutan dan Intonasi yang Betul
 “Reader” hendaklah membaca soalan dan jawapan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ini bertujuan untuk mengelakkan berlaku kekeliruan kepada pelajar semasa menjawab soalan.

4.3.3 Soalan Dibaca Dua Kali.
 “Reader” akan membacakan soalan dan jawapan sebanyak dua kali sebelum murid menjawab soalan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan murid dapat memahami sepenuhnya kehendak soalan dan membuat pilihan jawapan yang betul.

 4.3.4 “Reader” perlu menyebut arahan dan nombor soalan.
        ‘Reader” perlu membacakan arahan soalan dan menyebut nombor soalan .

 4.3.5 “Reader” membacakan soalan tanpa mempengaruhi calon.
          “Reader” hendaklah membacakan soalan dan pilihan jawapan kepada calon tanpa   
          mempengaruhi pilihan jawapan.

5.0 IMPLIKASI

5.1.       Latihan perlu diberi kepada “Reader” oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia
              /JPK,KPM.
5.2.      Taklimat perlu diberi kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dan Setiausaha
            peperiksaan sekolah.
5.3.     “Reader” dan calon peperiksaan ditempatkan di dalam satu bilik
           khas dengan nisbah  1:3. Bilik khas berkenaan dianggap sebagai bilik
           peperiksaan.
5.4.     “Reader” perlu dibayar elaun khas
5.5 .    Tambahan masa yang sesuai diperlukan mengikut kelayakan pelajar Pendidikan  
            Khas.


6.0  SASARAN
Pelajar-pelajar Pendidikan Khas Integrasi yang layak menduduki peperiksaan awam.

7.0 PENUTUP
”Reader” atau pembaca soalan dapat membantu meningkatkan keyakinan diri dan tumpuan pelajar-pelajar berkenaan dalam menghadapi peperiksaan awam.  Mereka seharusnya di beri peluang menikmati segala kemudahan yang sewajarnya supaya mereka dapat berdaya saing dengan rakan sebaya dan menjalani kehidupan yang bermakna.
KECEMERLANGAN INSAN ISTIMEWA KEGEMILANGAN BERSAMA”Disediakan oleh;                                                                          Disahkan oleh:

(SUPIAH BT MAT YUSOF)
GPK Pendidikan Khas
PPKI SK Fakeh Abd Samad.


CONTOH ANGGARAN PERBELANJAAN PPKI


SK FAKEH ABD SAMAD
BAJET 2013

PANITIA :    TERAS ( ENGLISH, B.MALAYSIA, SAINS, MATEMATIK , AGAMA)
JUMLAH PERUNTUKAN :   RM 1, 430.00
BAHAN BANTU MENGAJAR                                                                             INTEGRASI
BIL
BAHAN
KUANTITI
TARIKH BELIAN
ANGGARAN KOS
CATATANJUMLAH BESAR
                                             
PROGRAM YANG DIRANCANG  
BIL
PROGRAM
SASARAN
KOS
TARIKH LAKSANA
CATATAN
1.
KUIZ EJAAN
MURID PK TAHAP 1
RM 100.00
2HB  FEB

2.
PERTANDINGAN BERCERITA
MURID PK TAHAP 1
RM 100.00
13- 23 HB MEI

3.
BENGKEL PENULISAN
MURID PK TAHAP 2
RM 100.00
20HB  FEB

4.
PERTANDINGAN MENGARANG ESEI DAN SAJAK
 MURID PK TAHAP 2
RM 300.00
OGOS

5.
PERTANDINGAN TULISAN CANTIK
MURID PK TAHAP 2
RM 100.00
18 – 22 HB MAC

6.
PERTANDINGAN BUKU SKRAP SAINS
MURID PK TAHAP 1
RM 100.00
JUN

7.
KUIZ SMART MATEMATIK
SEMUA  MURID PK
RM 100.00
FEB - OKT

8
SMART SIFIR
SEMUA MURID PK
RM 200.00
FEB - OKT

9.
KOTAK BIJAK SIFIR
SEMUA MURID PK
RM 200.00
FEB - OKT

10.
ENTREPRENEUR MUDA
SEMUA MURID PK
RM 200.00
 NOVEMBER

11.
EJALAH SAYANG /JAWI
MURID PK TAHAP 2
RM 250.00
FEB – OKTJUMLAH BESAR

RM 1,750.00

SK FAKEH ABD SAMAD
BAJET 2013

PANITIA :    KOKURIKULUM
JUMLAH PERUNTUKAN :   RM 400.00

BAHAN BANTU MENGAJAR                                                                             INTEGRASI
BIL
BAHAN
KUANTITI
TARIKH BELIAN
ANGGARAN KOS
CATATANJUMLAH BESAR
                                             
PROGRAM YANG DIRANCANG  
BIL
PROGRAM
SASARAN
KOS
TARIKH LAKSANA
CATATAN
1.
PERKHEMAHAN PEMIMPIN PENGAKAP MURID-MURID PENDIDIKAN KHAS
37 ORANG MURID
RM 350.00JUMLAH BESAR

RM 350.00


           


SK FAKEH ABD SAMAD
BAJET 2013

PANITIA :    BANTUAN SUKAN SEKOLAH
JUMLAH PERUNTUKAN :   RM 200.00

BAHAN BANTU MENGAJAR                                                                             INTEGRASI
BIL
BAHAN
KUANTITI
TARIKH BELIAN
ANGGARAN KOS
CATATANJUMLAH BESAR
                                             
PROGRAM YANG DIRANCANG  
BIL
PROGRAM
SASARAN
KOS
TARIKH LAKSANA
CATATAN
1.
SUKANEKA MURID-MURID PENDIDIKAN KHAS
37 ORANG MURID
RM 200.00JUMLAH BESAR

RM 200.00


           

SK FAKEH ABD SAMAD
BAJET 2013

PANITIA :    PUSAT SUMBER SEKOLAH
JUMLAH PERUNTUKAN :   RM 1,260.00

BAHAN BANTU MENGAJAR                                                                             INTEGRASI
BIL
BAHAN
KUANTITI
TARIKH BELIAN
ANGGARAN KOS
CATATAN
1.
KAMUS OXFORD
20
MAC
RM 500.002.
PHOTOSTAT BAHAN


RM 500.00


JUMLAH BESAR


1,000.00

                                             
PROGRAM YANG DIRANCANG  
BIL
PROGRAM
SASARAN
KOS
TARIKH LAKSANA
CATATAN

PROGRAM NILAM
SEMUA MURID PK
RM 200.00
SEPANJANG TAHUN


JUMLAH BESAR

RM 200.00


           


SK FAKEH ABD SAMAD
BAJET 2013

PANITIA :    KAUNSELING
JUMLAH PERUNTUKAN :   RM 416.00

BAHAN BANTU MENGAJAR                                                                             INTEGRASI
BIL
BAHAN
KUANTITI
TARIKH BELIAN
ANGGARAN KOS
CATATAN
                                             
PROGRAM YANG DIRANCANG  
BIL
PROGRAM
SASARAN
KOS
TARIKH LAKSANA
CATATAN
1.
PROGRAM PERMUAFAKATAN PENDIDIKAN KHAS
 200 MURID DAN IBU BAPA

RM 200.00

MAC 20132.
PELAPORAN AKADEMIK DAN PERSIDANGAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI)

37 ORANG MURID

RM 200.00

JUN


JUMLAH BESAR

RM 400.00


           SK FAKEH ABD SAMAD
BAJET 2013

PANITIA :    WAJIB ( KEMAHIRAN HIDUP, PSV, MUZIK, PJK)
JUMLAH PERUNTUKAN :   RM 2,182.50

BAHAN BANTU MENGAJAR                                                                             INTEGRASI
BIL
BAHAN
KUANTITI
TARIKH BELIAN
ANGGARAN KOS
CATATAN
                                             
PROGRAM YANG DIRANCANG  
BIL
PROGRAM
SASARAN
KOS
TARIKH LAKSANA
CATATAN
1.
BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP
46 ORANG MURID

RM 300.00

JUN

2.
BENGKEL KRAFTANGAN SENI
46  ORANG MURID
RM 200.00
OGOS

3.
TERAPI BERKUDA/ BOWLING
46  ORANG MURID
RM 800.00
JUN . SEPT

4.
PROJEK FERTIGASI

37 ORANG MURID
 RM 800.00
APRIL - NOVJUMLAH BESAR

RM 2,100.00