KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Tuesday, 18 December 2012

MODEL PENGURUSAN KELAS KHAS

 MODEL ILTENERAN

Model guru beredar.
Sasaran : semua murid  berkeperluan khas
Cara pelaksanaan:  khidmat bantu secara terus di bilik darjah
Penglibatan: murid dan guru
Skop: terhad
Lokasi: kelas, Tadika, Taman Asuhan, Sekolah integrasi dan PDK


MODEL KONSULTAN


Model perundingan.
Sasaran : kanak-kanak khas, ibu bapa, guru, dan semua pihak yang berkaitan
Cara pelaksanaan:  khidmat bantu secara lebih terbuka
Penglibatan: murid dan guru, KPM, NGO,JKM,KKM, pasukan pelbagai disiplin, pakar berkaitan
Skop: lebih luas
Lokasi: bebas, dalam dan luar sekolah

MODEL BILIK RESOS

Bilik-bilik yang disediakan untuk menjayakan program pendidikan khas. Digunakan sebagai tempat menjalankan bimbingan dan penyimpanan alatan yang dan tempat guru resos menjalankan tugasan. Fungsi guru resos ialah menjalankan pengajaran dan pembelajaran , pengurusan kelas bimbingan, aktiviti tambahan.MODEL KELAS BIASA( INKLUSIF)

Melibatkan murid pendidikan khas yang belajar bersama dalam kelas biasa bersama murid aliran perdana. Mereka akan mengikuti pelajaran bersama-sama dengan rakan sebaya. Inklusif dijalankan  scara separa dan sepenuhnya . Senarai daftar murid pendidikan khas kekal dalam kelas pendidikan khas.  Guru pendidikan khas berfungsi sebagai guru pendamping. Dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah bergantung kepada prestasi dan RPI. 

MODEL KELAS INTEGRASI

Kelas-kelas pendidikan khas dijalankan dalam sekolah bersama dengan kelas-kelas aliran perdana yang lain. Semua murid pendidikan khas akan belajar di kelas yang disediakan untuk murid-murid pendidikan khas. Semua kemudahan-kemudahan dan infrastruktur di sekolah tersebut akan dikongsi bersama.  Semua murid pendidikan khas akan didaftarkan secara berasingan dan menjalankan aktiviti pnp secara berasingan. 


PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN KHASPengurusan ialah satu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan
penglibatan ahli-ahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu maklumat atau objektif
yang paling berkesan.(Drucker, 1972)

Pentadbiran adalah satu proses sosial yang memusat kepada identifikasi, penyelenggaraan,
pengawalan dan penyertaan sumber-sumber baik berupa tenaga manusia mahupun bahan
dalam satu sistem yang bersepadu yang dibentuk untuk mencapai objektif yang telah
ditetapkan.(Knezevich, 1975)

Ciri-ciri Pengurusan dan Pentadbiran yang berkesan.

  •   Kebolehan Merancang
  •   Kebolehan Mengurus
  •   Keanggotaan
  •   Kebolehan Mengarah
  •   Kebolehan  Mengawal
CABARAN DALAM PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS

1. Bilangan guru terlatih yang terhad dan sentiasa tidak mencukupi .

2. Masalah stress dan burn out yang di alami oleg guru-guru pendidikan khas akibat bebanan tugas.

3. Kesukaran mendapatkan  kerjasama dan perkhidmatan khidmat sokongan daripada pelbagai multi disiplin.

4. Kekurangan pakar-pakar yang sangat diperlukan dalam kesinambungan terhadap keperluan murid pendidikan khas seperti pakar audiologi, pakar terapi pertuturan, terapi cara kerja dan sebagainya.

5. Kerjasama ibu bapa dan tanggapan masyarakat terhadap keperluan murid pendidikan khas.

6. Integrasi sosial yang sangat rendah antara murid pendidikan khas dengan murid aliran perdana.

7. Kehadiran guru 'guru ekpatisme' iaitu guru yang menganggap bidang pendidikan khas ini sangat mudah sehingga tidak menunjukkan kesungguhan dalam pendekatan pengajaran dan pembinaan bahan bantu mengajar serta tidak berkeupayaan menggunakan ICT dalam pnp.

8. Peruntukan kewangan untuk murid pendidikan khas tidak disalurkan dengan sebaiknya .

9. Murid pendidikan khas dinafikan hak dalam kegiatan kokurikulum.

10. Pentaksiran terhadap  murid pendidikan khas selalu dipertikaikan  dan tidak dikelolokan dengan baik.

ELEMEN PENTING PENGURUSAN PERSEKITARAN DALAM PNP PENDIDIKAN KHAS

1. Menyediakan kelas yang lengkap dan kondusif. Perkara yang perlu diambil kira ialah keluasan kelas yang sesuai dengan bilangan murid yang ada.

2. Mengambil kira penyediaan ruang pembelajaran mengikut keperluan stesen atau kios. Termasuklah sudut-sudut utama seperti pameran, jadual waktu, jadual bertugas dan sebagainya.

3. Memastikan keselamatan kelas adalah di tahap yang maksimum , termasuk peralatan yang ada, kedudukan kelas dan  ruang pembelajaran.

4. Penyediaan jadual waktu kelas dan jadual peribadi guru.

5. Menempatkan murid-murid dalam kumpulan mengikut katogeri yang sesuai termasuk aspek keupayaan mental supaya pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.

6. Merancang aktiviti-aktiviti yang sesuai mengikut keperluan kurikulum dan kokurikulum.

7. Memastikan kebajikan murid diambil kira termasuklah dalam penyediaan tandas dan laluan yang sesuai.