KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Monday, 7 May 2012

BORANG PERMOHONAN EMK


                                                                        moe TransParent   LAMPIRAN A

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS
BAGI TAHUN 20___

Kod Matrikulasi/Sekolah    : ________  Nama Matrikulasi/Sekolah: ________________

BAHAGIAN A : BUTIRAN DIRI (untuk diisi oleh ibu bapa / penjaga / pemohon)
i)
Nama Pemohon


ii)
No. Kad Pengenalan /  No Sijil Lahir

iii)
Jantina

iv)
Tarikh Lahir

v)
Umur

vi)
Tahun/Tingkatan

vii)
Keturunan

viii)
Tarikh Daftar Sekolah/Matrikulasi

ix)
Tarikh Kad OKU dikeluarkan

x)
No Pendaftaran OKU

xi)
Jenis Kecacatan

xii)
Nama Bank

xiii)
No Akaunxiv)
Nama Ibu/Bapa/Penjaga
 
xv)
No KP Ibu/Bapa/Penjaga

xvi)
Pendapatan (RM)

BAHAGIAN B : PENGAKUAN IBU / BAPA / PENJAGA

PERAKUAN IBU/BAPA/PENJAGA
Sekiranya anak jagaan saya layak menerima Elaun Murid Berkeperluan Khas (EMK) saya bersetuju dengan syarat – syarat di bawah untuk tujuan Kawalan Dalaman.

               i.       Membenarkan pihak kolej /sekolah menyimpan Buku Akaun untuk pembayaran EMK anak jagaan saya;
               ii.       Bersetuju dengan had pengeluaran yang ditetapkan iaitu RM300 untuk setiap dua (2) bulan; dan
              iii.      Berjanji akan menggunakan elaun yang diterima dengan sebaiknya untuk kegunaan anak saya.

Saya mengaku bahawa semua butiran yang telah diberikan di atas adalah benar dan pihak kolej / sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri berhak membatalkan pemberian elaun kepada anak saya sekiranya butir-butir yang diberikan oleh saya adalah tidak benar. Saya sedar bahawa sebarang pernyataan palsu akan mendedahkan saya kepada pendakwaan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia.
Tarikh :                                           
Tandatangan Ibu/ Bapa /Penjaga :
Disemak oleh PK Khas/
PKHEM:                          Disahkan oleh Pengarah Kolej Matrikulasi/
Pengetua/ Guru Besar:Ø  Sila sertakan satu (1) salinan kad pengenalan murid, kad pengenalan ibubapa / penjaga, kad OKU dan buku akaun murid yang disahkan.

No comments:

Post a Comment